منبع شناسی تفسیر موضوعی
124 بازدید
محل نشر: معرفت ش96-1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
منابعی که در خصوص تفسیر موضوعی است, در دو بخش مباحث نظری و عملی معرفی شده است. P منبع شناسی تفسیر موضوعی قرآن در پایان برای مطالعه و مراجعه به منابع بیشتر، به چند اثر انتشار یافته دربارة تفسیر موضوعی اشاره می­کنیم: کتاب 1) ابحاث في التفسير الموضوعی؛ محمد بسام الشويکی؛ دمشق: دار العصمه،2) 1422ق.،3) ص1 تا 46. 4) الامام الشهید حسن البنا و منهجهه فی تفسیر القرآن الکریم؛ عماد محمود عبد الکریم؛ قاهره: دارالتوزیع و النشرالاسلامیة،5) 1425ق. ص157 تا 184. 6) پیام قرآن (تفسیر نمونه موضوعی)؛ ناصر مکارم شیرازی و دیگران؛ قم: مدرسه امیرالمؤمنینu ،7) 1367ش.،8) ج1،9) ص18 تا 33. 10) تفسیر راهنما؛ اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگران،11) قم: انتشارات دفتر تبیلغات،12) 1371ش.،13) ج1،14) ص37 تا 49. 15) تفسیر سورة حمد؛ سید محمد باقر حکیم؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی،16) 1420ق.،17) ص91تا 114. 18) تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائی؛ خضیر الجعفر؛ قم: دار القرآن الکریم،19) 1411ق.،20) ص97 تا 123. 21) التفسیر الموضوعی بین النظریة و التطبیق؛ صلاح عبد الفتاح الخالدی؛ اردن: دار النفائس،22) 1418ق.،23) ص29 تا 81. 24) التفسیر الموضوعی للقرآن فی کفتی المیزان؛ عبد الجلیل عبد الرحیم؛ عمان: 1412ق.،25) ص7تا100. 26) تفسیر موضوعی قرآن مجید،27) عبد الله جوادي آملی؛ تهران: نشر فرهنگی رجا،28) 1363ش.،29) ج1،30) ص3 تا 31 31) تفسیر و مفسران؛ محمد هادی معرفت؛ قم: مؤسسه فرهنگی التمهید،32) 1380ش.،33) ج2،34) ص526 تا آخر. 35) دانشنامة قرآن؛ بهاءالدين خرمشاهی؛ تهران: انتشارات دوستان،36) 1377ش.،37) ج1،38) ص637 تا 642. 39) دراسات فی التفسیر الموضوعی للقصص القرآن؛ احمد جمال العمری؛ قاهره: مکتبة الخانچی،40) 1406ق.،41) ص43 تا 75. 42) دراسات فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم؛ زاهر بن عواض الالمعی؛ چ1،43) ریاض: مطابع الفرزدق،44) 1405ق. ص5-23. 45) روش شناسی اهل بیت ـ علیهم السلام ـ در تفسیر،46) تأویل و تطبیق؛ حسين تقوي دهاقانی؛ قم: مؤسسه فرهنگی منهاج،47) 1381ش.،48) ص129 تا 146. 49) روش شناسی تفاسیر موضوعی قرآن؛ هدايت جليلی؛ تهران: انتشارات کویر،50) 1372ش.،51) تمام کتاب. 52) روشها و گرايش­هاي تفسيری؛ حسین علوی مهر؛ قم: انتشارات اسوه،53) 1381ش.،54) ص363 تا 370. 55) زن در آیینة جلال و جمال؛ عبد الله جوادي آملی؛ تهران: نشر فرهنگی رجا،56) 1374ش.،57) ص49 تا 61. 58) شروط و آداب تفسیر و مفسر؛ کامران ایزدی مبارکه؛ تهران: امیر کبیر،59) 1376ش.،60) ص367 تا 375. 61) الشیخ محمد الغزالی رائد منهج التفسیر الموضوعی فی العصر الحدیث؛ مسعود فلوسی؛ بیروت: دار الوفاء،62) 1421ق.،63) ص49 تا 126. 64) علم اصول فقه المیّسر (التفسیر الموضوعوعی للقرآن الکریم،65) ج9)؛ سمیع عاطف زین؛ بیروت دارالکتب اللبناني،66) 1410ق.،67) ص91 تا 133. 68) علوم قرآنی؛ محمد باقر حکیم؛ ترجمه محمد علي فشارکی،69) تهران: مؤسسه انتشاراتی تبیان،70) 1378ش.،71) ص359 تا 367. 72) فقه پژوهي قرآنی: در آمدی بر مبانی نظری آیات الاحکام؛ محمد علي ايازی؛ قم: بوستان کتاب،73) 1380ش.،74) ص17 تا 138 (روش تفسیر موضوعی آیات احکام قرآن). 75) قرآن شناسی؛ درسهاي استاد محمد تقي مصباح يزدی؛ ج2 بخشی از درس چهاردهم (در دست انتشار،76) شیعه). 77) گامی به سوی تفسیر موضوعی سوره­های قرآن؛ محمد غزالی؛ ترجمه علي اصغر محمدی،78) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،79) 1377ش.،80) ج1،81) مقدمه ص17 تا 19. 82) مباحث في التفسير الموضوعی؛ مصطفی مسلم؛ دمشق: دار القلم،83) 1421ق.،84) ص15 تا 91. 85) مباحث فی علم التفسیر؛ دکتر عبد الستار حامد؛ بغداد: دارالرسالة،86) 1984م. ص55تا60 و 139تا142. 87) المبادی العامة لتفسیر القرآن الکریم؛ محمد حسین علی الصغیر؛ بیروت: دار المؤرخ العربی،88) 1420ق.،89) ص 124 تا 129 و ص155 تا 167. 90) مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی قرآن مجید؛ بهروز یدالله پور؛ چ1،91) قم: درالعلم،92) 1383ش. تمام کتاب 93) المدخل الي التفسير الموضوعی؛ عبد الستار فتح الله سعید؛ قاهره: کلیة اصول الدین،94) 1406ق.،95) ص3 تا 10 و 19 تا 94. 96) المدخل الی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم؛ محمد باقر موحد ابطحی؛ بی­جا: مطبعة الآداب فی النجف الاشرف،97) 1389ق.،98) ج1،99) ص6 تا 11. 100) المدرسة القرآنیة؛ محمد باقر صدر،101) قم: مرکز بررسی آثار شهید صدر،102) 1421ق.،103) ص19 تا 24. 104) مصادر تفسير موضوعی؛ احمد رحمانی؛ قاهره: مکتبة وهبة،105) بی­تا،106) ص24 تا 40 و 53 تا 62. 107) معارف قرآن؛ محمد تقي مصباح يزدی،108) قم: مؤسسه در راه حق،109) 1367ش.،110) ج1-3،111) مقدمه ص5 تا 16. 112) معارفی از قرآن؛ محمد هادی معرفت؛ قم: مؤسسه فرهنگی ائمه علیهم السلام،‌113) 1380ش.،114) ص15 و 16. 115) مفاهیم القرآن؛ جعفر سبحانی؛ قم: انتشارات توحید،116) 1404ق.،117) ج1،118) ص13 تا 21. 119) منشور جاوید قرآن؛ جعفر سبحانی؛ اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنینu ،120) 1360ش.،121) ج1،122) ص 9 تا 25. 123) منهجیة البحث فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم،124) زیاد خلیل محمد الدغامین؛ بی­جا: دار البشیر،125) 1416ق.،126) ص13 تا 49. 127) الوحدة الموضوعیة فی القرآن الکریم؛ محمد محمود حجازی؛ بی­جا: دار الکتب الحدیثه،128) 1390ق.،129) ص85 تا 96 و ص399 تا 408. 130) یادنامه مجلسی (مجموعه مقالات)؛ مهدي مهريزی؛ تهران: وزارت ارشاد،131) 1379ش.،132) ج1،133) ص358 تا 360. پايان نامه 1) «تفسير موضوعي قرآن» حبيب الله زارعی؛ پایان نامة کارشناسی ارشد، علوم قرآنی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1378ش. مقاله «ابعاد شخصیتی امام خمینی ره»؛ مصاحبه با سید محمد موسوی خوئینی­ها؛ مجلة حوزه، شماره 37 و 38، فروردین تا تیر 1369، ص69 تا 74. «اهل بيت ـ عليهم­السلام ـ و تفسيرموضوعي قرآن» محمد رضا داودی؛ مجلة معرفت شماره 71، آبان 1382، ص98 تا 105. «بازتاب تفکر اصلاحی در تفاسیر جدید»‌؛ حسين هاشمی؛ پژوهشهاي قرآنی، شماره 7و8 پائیز و زمستان 1375، ص30 تا 55. «بررسیهای موضوعی و روایی در المیزان»؛ پژوهشهاي قرآنی شماره 9و10، بهار و زمستان 1376، ص124 تا 149. «تحولات تفسیر نگاری در قرن چهاردهم»؛ موسی صدر و امان الله فرید؛ پژوهشهاي قرآنی شماره 7 و 8 پائیز و زمستان 1375، ص 10 تا 29. «تفاسیر موضوعی معاصر»؛ رجبعلی سالاریان؛ گلستان قرآن، شمارة 103، دی ماه 1380ش.، ص33-35. «تفسیر، علوم قرآن و منابع آن»؛ ميرزا طاهر تنکابنی، حوزه، شماره 18، دی 1365، ص66 تا 71. «التفسیر الفقهی الاسلامی و صلته بالتفسیر الموضوعی»؛ سيد هاشم العميدی؛ قضایا الاسلامیة، شمارة 7، 1420ق.، ص437-441. «تفسیرموضوعي قرآن از ديدگاه شهيد صدر»؛ غلامعلی عزیزی­کیا؛ مجلة معرفت، شماره 35، مرداد و شهریور 1379، ص59 تا 66. «التفسیر الموضوعی»؛ سید محمد باقر حکیم؛ رسالة التقریب، شمارة 12، 1417ق.، ص30-52. «تفسیرموضوعي، راهبرد نوین در فهم قرآن»؛ گفتگو با سيد جمال الدين موسوی، پیرامون اندیشه‌های تفسیری شهید صدر؛ گلستان قرآن، شماره 145، فروردین 1382، ص11 تا 14. « تفسیرموضوعی چیست؟»؛ محمد علي ايازی؛ پیام جاویدان، شمارة 1، زمستان 1382ش.، ص66 تا «تفسیرموضوعي از نگاه شهيد صدر»؛ محمد علي ايازی؛ پیام جاویدان، شمارة 2 بهار 1383ش.، ص35 تا «التفسیر الموضوعی مقارنات بین السید الصدر و آخرین»؛ خالد توفیق؛ الفکر الاسلامی، سال هفتم، شمارة 24و25، رمضان 1421ق.، ص5-88. «تفسیرموضوعي و آيات الاحکام»‌ محمد علي هاشم زاده، صحیفة مبین، شماره 6 و 7، تابستان و پائیز 1375ش.، ص58 تا 63. «تفسیرموضوعي و نيازهاي زمانه»؛ گفتگو با آية الله جعفر سبحانی؛ گلستان قرآن، شماره 146، اردیبهشت 1382، ص8 تا 13. «روشهای تفسیر قرآن»؛ گفتگو با استاد صائنی؛ کیهان اندیشه، شماره 44، آبان 1371، ص3 تا 13. «شکوفایی تفسیرموضوعی در بستر قرن اخیر»؛ سيد ابراهيم سجادی، پژوهشهاي قرآنی، شماره 7 و 8 پائیز و زمستان 1375، ص128 تا 149. «المجتمع الانسانی فی القرآن الکریم»؛ سید محمد باقر حکیم؛ رسالة التقریب، شمارة 37، ربیع 1424ق.، ص21-36. «مدلول المرکب النظري القرآني في فکر الشهيد الصدر» عبد الجبار الرفاعی؛‌ الوحدة، شماره 246، 1421ق.، ص37 تا 39. «معارف قرآنی و شیوه­های تفسیری»؛ گفتگو با آية الله محمد هادی معرفت؛ اندیشة حوزه، شماره 7، زمستان 1375، ص6 تا 16. «منابع و روشهای تفسیرموضوعی در سدة اخیر»؛ ابو طالب محمدی؛ پژوهشهاي قرآنی، شماره 7و 8 پائیز و زمستان 1375، ص150 تا 177. «نگاهی به تفاسیر موضوعی معاصر»؛ محمد ايازی؛ کیهان اندیشه شماره 28، بهمن و اسفند 1368 ص142 تا 151. «وزن ادلة معارضِ تفسیر موضوعی در میزان نقد»؛ هدايت جليلی؛ فصنامه مصباح، شماره 8، زمستان 1372، ص87 تا 100 (برگرفته از کتاب روش سناسی تفاسیر موضوعی). گفت و گو: گفت و گو با دکتر محد باقر حجتی؛ بینات، شمارة 10، تابستان 1375ش.، ص109-113. گفت و گو: گفت و گو با دکتر محد باقر حجتی؛ کيهان فرهنگی، شماره 1 پی­یاپی61، فروردین 1368، ص5. پروندة علمي روش شناسي تفسير موضوعي (منابع فوق) در کتابخانة تخصصي علوم قرآنی مؤسسه آموزسي و پژوهشي امام خميني ره موجود است.